Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành

Hệ thống quản lý văn bản điều hành là một trong những hệ thống đặc biệt quan trọng hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành công việc của Tỉnh, các Sở Ban ngành, các Đơn vị hành chính và Doanh nghiệp.

 

Hệ thống quản lý văn bản điều hành do Toàn Cầu Xanh xây dựng và triển khai gồm những chức năng chính sau:

 

Các tính năng nổi bật:

  • • Quản lý văn bản (đến, đi, nội bộ)
  • • Quản lý hồ sơ công việc
  • • Ký số
  • • Liên thông 4 cấp
  • • Tích hợp với LGSP và NGSP
  • • Triển khai trên nhiều nền tảng: Web, iOS, Android