UBND Tỉnh/Thành phố

photo

Cổng thông tin điện tử

Xem chi tiếtarrow
photo

Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành

Xem chi tiếtarrow
photo

Trục tích hợp LGSP

Xem chi tiếtarrow
photo

Quận/Huyện, Xã/Phường

Hệ thống Ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành của UBND Quận

Xem chi tiếtarrow

Phần mềm Kiosk thông tin của UBND Quận

Xem chi tiếtarrow

Sở, Ban, Ngành

Xây dựng CSDL chuyên ngành

Xem chi tiếtarrow

Hệ thống Quản lý, Tra cứu thông tin

Xem chi tiếtarrow

Phần mềm Quản lý nhân hộ khẩu

Xem chi tiếtarrow

Hệ thống Góp ý

Xem chi tiếtarrow

Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

Xem chi tiếtarrow

Hệ thống Báo cáo tuỳ biến

Xem chi tiếtarrow

Hệ thống hỗ trợ người dân và du khách

Xem chi tiếtarrow