Trang Thông tin điện tử Thành Ủy Đà Nẵng

-Hệ thống quản lý biên tập và xuất bản nội dung
-Hệ thống quản lý nhuận bút
-Hệ thống phân quyền và thiết lập quy trình làm việc, kiểm duyệt nội dung
-Hệ thống quản lý tài nguyên thông minh
-Hệ thống báo cáo, thống kê thông tin

Link: http://dangbodanang.vn/