Hệ thống CSDL Thanh tra

Hệ thống CSDL Thanh tra giúp tập trung toàn bộ dữ liệu liên quan đến công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thanh tra và phòng chống tham nhũng, đáp ứng kịp thời, chính xác và bảo mật các yêu cầu thông tin trong công tác xử lý, báo cáo của ngành Thanh tra. Việc xây dựng hệ thống còn nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công việc, xây dựng quy trình làm việc thống nhất giữa các đơn vị trên thành phố, nâng cao tính chuyên nghiệp, hiện đại của các đơn vị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu và báo cáo kịp thời. Qua đó nhằm cải tiến quy trình giải quyết công việc, thúc đẩy ứng dụng CNTT trong công tác tại Thanh tra thành phố.