Read This Next

Read This Next là ứng dụng cho người dùng tại Mỹ. Những người thích đọc sách có thể chia sẻ sách cho bạn bè của họ và để lại những lời nhận xét qua những cuốn sách ma họ đã đọc.

Appstore Link: https://itunes.apple.com/vn/app/readthisnext/id1052659145?mt=8