Quản lý Xây dựng cơ bản

Hệ thống quản lý với mục tiêu hỗ trợ cho công tác xử lý hồ sơ, quản lý kế hoạch bố trí vốn cho các công trình, cung cấp báo cáo, thống kê để đánh giá tính hiệu quả đầu tư của các công trình xây dựng cơ bản do thành phố quản lý, giúp giảm thiểu thời gian xử lý thủ công và nâng cao năng suất làm việc cho các cán bộ.