Quản lý Dự án đầu tư

Dự án xây dựng các ứng dụng cổng thông tin đặc trưng cấp Sở, là kênh thông tin để khai thác các mặt mạnh về kinh tế, xã hội, thiên nhiên, môi trường và các nguồn lực của Đà Nẵng. Qua đó, tập hợp, giới thiệu đầy đủ các hoạt động của Sở, các cơ quan xúc tiến đầu tư, cung cấp thông tin cho công dân, doanh nghiệp; xây dựng các ứng dụng thông tin 2 chiều. – Đảm bảo an toàn thông tin, thiết kế nâng cấp cấu trúc nền tảng kỹ thuật khung của Website để đáp ứng nhu cầu tích hợp và liên kết với hệ thống thông tin khác của Thành phố.