Navmobi

Navmobi là một nền tảng “ứng dụng như một dịch vụ”. Mục tiêu của Navmobi sẽ cung cấp một công cụ tối ưu, cho phép khách hàng xây dựng ứng dụng của họ một cách nhanh chóng.