iTravelLocal

iTravelLocal là một nền tảng trực tuyến kết nối để nhóm nhỏ khách du lịch nước ngoài với người dân địa phương trong những thành phố mà họ tới thăm. Tầm nhìn của iTravelLocal là đơn giản – để tối đa hóa các kinh nghiệm du lịch bằng cách tạo ra một dịch vụ hoàn toàn riêng và phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân.

Link: https://itravellocal.com/