IoT Sensor

Hệ thống tương tác với bộ cảm biến Outpour và Cascade để đo lượng nước. Nền tảng này cho phép người dùng xem các dữ liệu trực tiếp, gửi OTA đến cảm biến , nhận các phản hồi từ các bộ cảm biến, cập nhật firmware, cập nhật các cấu hình. Hệ thống có thể xử lý các cập nhật riêng lẻ cũng như cập nhật hàng loạt các cảm biến cùng một lúc. Dữ liệu cảm biến sẽ được hiển thị bằng đồ thị đồ hoạ và các tính năng trực quan hóa dữ liệu khác.

Link: http://iot.charitywater.org/