Hệ thống quản lý Vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố Đà Nẵng

Là hệ thống liên kết dữ liệu các cơ sở kinh doanh thực phẩm trong thành phố Đà Nẵng. Website cung cấp đầy đủ các thông tin thanh kiểm tra, chứng nhận VSATTP cho người dân, cộng đồng. Phần mềm hỗ trợ các bộ ban nghành có thể chia sẻ thông tin,công tác quản lý, phối hợp thanh kiểm tra để đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn thành phố.