Hệ thống quản lý Nhân – Hộ khẩu

Hệ thống quản lý Nhân – Hộ khẩu đáp ứng được nhu cầu thu thập, quản lý, trao đổi và chia sẻ thông tin dùng chung liên quan đến người dân đang cư trú trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Bên cạnh đó, hệ thống còn hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp theo hướng đơn giản, công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho người dân trong đăng ký hộ tịch, cải tiến mạnh mẽ hệ thống quản lý, lưu giữ cơ sở dữ liệu hộ tịch trên toàn quốc theo hướng hiện đại, phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng, hoạch định chính sách phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.