Hệ thống phần mềm Quản lý người nghiện

Phần mềm giúp khắc phục những tồn tại, bất cập trong công tác trao đổi, cập nhật thông tin về người nghiện hoặc người mới phát hiện sử dụng ma túy giữa các cấp các ngành, tổ chức, đoàn thể. Công tác này được thực hiện thường xuyên, đầy đủ hơn, kịp thời nắm tình hình để có đối sách với số đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm tội về ma túy, hình sự. Qua đó xử lý số đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma túy, tạo thế trận trấn áp tội phạm mạnh mẽ, tăng cường tính răn đe, cảm hóa, giáo dục và kiềm chế sự gia tăng, từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự của thành phố.