Hệ thống Báo cáo Kinh tế Xã hội

Hệ thống báo cáo Kinh tế Xã hội do Toàn Cầu Xanh thực hiện là một hạng mục lớn trong dự án phát triển CNTT-TT Việt Nam có quy mô cấp quốc gia. Hệ thống được xây dựng với mục tiêu hỗ trợ tất cả các Sở trên địa bàn thành phố có thể cập nhật các thông tin chỉ tiêu kinh tế xã hội do Sở mình quản lý, từ đó Sở Kế hoạch Đầu tư Đà Nẵng sẽ tổng hợp số liệu và đưa ra những báo cáo chung nhất. Ngoài ra, hệ thống còn phát triển hai cơ sở dữ liệu chuyên ngành cho Sở Thông tin Truyền thông và Sở Công thương phục vụ cho việc quản lý các dữ liệu báo cáo, tổng hợp chuyên sâu của từng Sở.