Cổng thông tin điện tử Tỉnh Gia Lai

Cổng TTĐT Tỉnh Gia Lai được xây dựng mới nhằm nâng cao khả năng tiếp cận các kế hoạch của tỉnh và các văn bản pháp lý cần thiết cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; giúp người dân, doanh nghiệp có thể tiếp cận một cách công bằng các văn bản, các chính sách và quy định mới; cho phép doanh nghiệp có thể phản biện, góp ý, đóng góp vào việc xây dựng các chủ trương, chính sách của tỉnh.