Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên Môi trường TP Đà Nẵng

Website Sở Tài nguyên và Môi trường được nâng cấp dựa trên website lõi chuyên ngành dựa trên nền tảng EgovFrame được xây dựng từ gói thầu DNG6+7 nhằm mục đích:
− Dễ dàng tích hợp và đồng bộ dữ liệu với các ứng dụng khác cùng xây dựng trên nền tảng Danang EgovFrame.
− Hoàn thiện website đáp ứng các quy định về việc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước theo Nghị định 43/2011/NĐ-CP.

Link: http://tnmt.danang.gov.vn