CLB Cán Bộ Trẻ

CLB Cán bộ trẻ là tổ chức xã hội, tập hợp các cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, có triển vọng, dưới 40 tuổi; đang công tác tại các cơ quan Đảng, đoàn thể chính trị – xã hội, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc thành phố Đà Nẵng và một số cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố, nhằm giúp đỡ, trao đổi trong học tập, công tác, nghiên cứu khoa học, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Website CLB Cán Bộ Trẻ là nơi giao lưu, kết nối và cập nhật thông tin hoạt động của CLB.

Link: http://canbotre.danang.gov.vn/