Business Matching

Là trang web kết nối các doanh nghiệp tư nhân, nhà đầu tư và các nhà cung cấp dịch vụ tại Úc. Đây là nơi mà các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chuyên gia tư vấn xem xét các cơ hội đầu tư kinh doanh và hợp tác cùng phát triển.

Link: https://capsidian.com/