Bible

Với ứng dụng Holy Bible bạn có thể nghe, đọc và chia sẻ Kinh thánh với bạn bè ở bất cứ nơi đâu và bất cứ thời gian nào.

Google Play Link: https://play.google.com/store/apps/details?id=tcx.mobidev.bible