Bệnh Viện Hà Nội – Viêng Chăn

Bệnh Viện HN-VC là dự án phát triển website nhằm mục đích giới thiệu thông tin của bệnh viện, các trang thiết bị, cơ sở vật chất, các dịch vụ và chuyên khoa.

Link: http://www.hvhospital.com/